राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको Maintenance of Existing Toilet and Construction of Disabled Friendly Toilet at National Medicine Laboratory सच्याईएको बारे सुचना

  May 07 2020

राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको मिति २०७७।०१।१४ गते गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित Maintenance of Existing Toilet and Construction of Disabled Friendly Toilet at National Medicine Laboratory संबन्धि सूचनामा सिलबन्दी दरभाउपत्र दस्तूर रु.१०००। हूनूपर्नेमा अन्याथा भएकोले सच्याईएको छ ।