बोलपत्र रद्ध सम्बन्धी सुचना २०७७-०३-०७

  Jun 21 2020

यस प्रयोगशालाबाट मिति २०७६/१२/०३ को गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा उपकरण खरिद सम्बन्धी ठेक्का नं. NCB-2-76-77 को बोलपत्र आव्हानको सूचना (E-Bidding) गरिएकोमा विषेश कारणवश यस प्रयोगशालाको मिति २०७७/०३/०५ गतेको निर्णयानुसार उक्त बोलपत्र रद्ध गरिएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।