बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०७७-०२-०७

  May 20 2020

यस प्रयोगशालाको मिति २०७६।१२।०३ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिएको उपकरण खरिद सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना बमोजिम रितपुर्वक दर्ताहुन आएका बोलपत्रहरु मध्ये सारभूत रुपमा प्रभावग्राही निम्न बोलपत्र स्विकृतीको लागि मिति २०७७।०२।०५ को निर्णयानुसार छनोट गरिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २७(२) को प्रयोजनार्थ सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।