सुचि दर्ता गर्ने सम्बन्धी सुचना २०७७-०४-०२

  Jul 17 2020

यस राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको आ.ब. २०७७।०७८ को लागि सार्बजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा छ (क) बमोजिम मौजुदा सुची अध्यावधिक गर्नु पर्ने भएकोले इच्छुक आपूर्तिकर्ता, फर्म/कम्पनी/संस्था आदिले सार्बजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ (१) बमोजिम तोकिएको ढाँचामा यस प्रयोगशालाको जिन्सी शाखामा आवश्यक कागजात सहित आफूले उपलब्ध गराउने सामान/सेवाको विवरण समेत खोली छुट्टाछुट्टै निबेदन दर्ता गराउनु हुन यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस प्रयोगशालामा सम्पर्क राख्नुहुन समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ।