प्रयोगशाला सम्बन्धि उपकरण pH meter, Freezer, Pan Balance, आदि खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सुचना २०७९/०२/०६

  May 24 2022
प्रयोगशाला सम्बन्धि उपकरण pH meter, Freezer, Pan Balance, आदि खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आब्हान गरिएको सुचना २०७९/०२/०६